ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשלד

ב"ה, כ"ח אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"כ מישיבתם - מוצש"ק כי תצא והקודמים, ובהמשך לענין המקוה, תמהתי להשמועה אשר כיון שיש בתכנית לבנות שתי מקואות (לנשים ובנפרד לאנשים) וכל אחת תעלה 13 - 12 אלף ל"י, ול"ע ישנם בקופה לערך י"ב אלף מחכים בהתחלת הבני' עד שיתאסף כל הסכום, ולע"ע משתמשים בהמקוה הקודמת. ומובן הקישוים שבזה בהליכה בלילה בימות החורף הממשמשים ובאים וכו', וגם לולא זאת ג"כ אין מובן מה שמחכים זה כו"כ חדשים כולי האי ואולי, ולדעתי תומ"י יתחילו בבנין המקוה לנשים שעל זה כבר ישנו כל הסכום, והאנשים ישתמשו לע"ע במקוה הקודמת, והרי האנשים משתמשים במקוה בבקר ולא בלילה וק"ל, ותקותי שאם יעשו בזה במרץ הדרוש יוגמר הבנין עוד לפני החורף הבע"ל.

שאלתי את המזכיר הרימ"מ שי' מהנעשה אודות הפראזשעקטאר והתאורה ברחוב, ואמר כי לפי התכנית מנורות החשמל בטח כבר תלויות הן, משא"כ הפראזשעקטאר שעדיין לא הותחל, וכנראה מהפ"כ הנ"ל גם אורות החשמל אינן במקומן עדיין. ותקותי שגם בזה ימהרו ככל האפשרי, כיון שמט"ו מנחם אב הימים מתקצרים וכו'...

קבלתי תלונות מכמה מהספרדים הדרים בכפר... שרוצים ליהנות מזיו התועדות ואין עולה בידם כיון שאינם מבינים אידיש. ומהנכון שבאסיפה הכי קרובה ידונו איך לתקן הענינים, וה"ז דבר בעתו כיון שחדש השביעי הוא המושבע בכל.

... גם בשכל אנושי ואפילו בשכל דנה"ב מובן, אשר כשכל אחד מביט על חבירו שהוא מתחרה (קאקורירט) בו, משתלשל מזה לא רק העדר סיוע של אחד לחבירו אלא הפכו, ובפרט ע"פ המבואר בדרז"ל ובתורת החסידות ביחוד, אשר השלום דוקא כלי מחזיק ברכתו של הקב"ה, וברכנו אבינו כולנו כאחד, וק"ל...

בברכת הצלחה בעבודתם ולכתיבה וחתימה טובה.

ד'תשלד

מהעתקה.

לענין המקוה: ראה לעיל אגרת ד'רפד, ובהנסמן בהערות שם.

הרימ"מ שי': ליס.