ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשלה

ב"ה, כ"ח אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ואף שמובן שאין כוונתי בזה לומר שרק הוא האשם בכל הנ"ל, אבל לאידך גיסא, כנראה, שכל המנהלים וכל חברי ההנהלה לכאו"א חלק בפירוד הלבבות, והוא מוכרח גם ע"פ הנאמר כמים הפנים לפנים כו', ואם הי' צד אחד מתחיל בהנהגה של שלום וקירוב הרי ככתוב הי' מהפך סו"ס ומקרב לב הצד השני, ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא יעשה כ"א מהם בהנ"ל ודוקא ע"פ המבואר - והוראת רבנו הזקן באגרת התשובה סוף פרק ט' שכשנדרש תיקון העבר צריך להכפיל את ההתאמצות, ובלשון רז"ל הי' רגיל לקרות דף אחד וכו', ואחכה לבשו"ט.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר