ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשלו

ב"ה, כ"ח אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' אלול, וממהר הנני לענות עליו, כי פשיטא שלא היתה כוונתי במכתבי אליו בהנוגע לענינו הפרטי, אלא שעל הרבנים ראשי ישיבות וכל אלו שאורח חיים מסורתי יקר בעיניהם, לאחוז בכל האמצעים הכי נמרצים לשנות את המצב השורר, שחתונה קשורה בהוצאה של כו"כ אלפים לירות לשכירות דירה.

ומהאמצעים הקרובים בזה כפי הנראה בריחוק מקום הוא להשתכן לאו דוקא בב' וג' מקומות ששם דמי מפתח מבהילים, אלא להעתיק הישיבות או עכ"פ חלקים מהם לאותם המקומות ששם הדירות בזול יותר, ואף שמובנים הקישוים שבזה, הנה קישוים אלו נופלים על גוש צבורי, משא"כ דמי מפתח הדירה על איש פרטי לחפשו ולהמציאו וק"ל. ולפי הידיעות שמגיעות המצב העכשוי בהנוגע לדמי מפתח מעכב כמה נשואין ושידוכין, ומאריך הזמן ביותר בין התנאים והנשואין, ויחס רז"ל לזה מבואר בכ"מ.

ותקותי אשר בהתאסף המעונינים בתיקון המצב, הנמצאים על אתר, בודאי ימצאו עצה להקלת המצב בקרוב ולתקנו כפי הדרוש עכ"פ במשך הזמן, והרי זכות הרבים מסייעתם.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה.

ד'תשלו

במכתבי אליו: דלעיל ד'תכג.