ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשלז

ב"ה, כ"ח אלול, תשט"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה, בו כותבת אודות מצב רוחה הנהגתה והשקפתה בנוגע לעתידה הקרוב עכ"פ, ושואלת חוות דעתי בזה.

והנה מובן אשר היסודות עליהם בונה השקפתה ומסקנותי' אינם נראים לי כלל, כוונתי שלדעתי אינם במציאות, ז.א. שמצב רוחה עתה הוא מצב רוח עובר, ולפי מדת ההתאמצות שלה בזה יוקדם ביטול מצב רוח זה, כי ברור הדבר אשר יש לה כחות וגם כשרונות שיכולה לנצלם לא רק לתועלת עצמה אלא גם לתועלת הזולת והרבים, אלא שככל דבר שבבריאה צריך להוציא הענינים מן הכח אל הפועל ולפתחם וברובא דרובא דורש זה יגיעה, אבל יגיעה שביכולת האדם, וכשיתבונן האדם אשר על ידי היגיעה שלו משך זמן קצר לפי ערך, תבוא תועלת בשבילו למשך שנים ארוכות, תועלת בשביל הזולת והרבים בשיפור עניניהם אם הרוחנים או הגשמים או שניהם גם יחד, ואשר שיפור זה עלול להביא פירות ופירי פירות, יבין בנקל אשר ההתאמצות וההשתדלות והיגיעה כדאיות הן.

קרוב לומר, אשר כפי הרגיל, אי אפשר להשתנות ממצב רוח קיצוני אחד למצב רוח הפכי בהחלט, אבל אין זה הכרח ומספיק אם תחליט בקבלתה מכתבי זה שעלי' לילך בכיוון הרצוי, ז.א. לחיים פעילים ולהתחיל בזה בפועל בצד הראשון, ואז צעד אחר צעד המצטרפים אחד לשני ולשלישי, תמצא עצמה במשך זמן לא ארוך בדרך המלך, ז.א. הדרך המובילה לחיים של סיפוק נפשי ומשביעים רצון, ואם לדעתי תשמע תמשיך בלימודי' בשנה הבאה, אבל ביחד עם זה תתעסק בענין של חינוך, מה טוב איזה פעמים בשבוע, כוונתי בארגון כתות ילדות אשר תוכל להדריך אותן או גם ללמדן ענינים מתאים להבנתן מסיבות שבת ויו"ט בשבילן וכיו"ב.

ותתבונן בעצמה, כל כך הרבה יש לפעול בעולמנו, כל כך כחות נמצאים בתוככי כל אחד ואחת מבני אדם, אבל מפני רוב העבודה אי אפשר לוותר אפילו על כח אחד וכשרון אחד, ותפקיד של כל אחד ואחת להפעיל את כל העומד לרשותו לשיפור חלקו בעולם, וההתחלה כמו בכל הענינים הוא לימוד המקצוע, רכוש ידיעות ההכרחיות בכלל וההכרחיות לניצול כשרונותיו וכחותיו של איש פלוני בפרט, וכשתתבונן בהאמור בזה פעם ושתים תקותי שתיכף ומיד תתחיל בפעולות לא תתרשם מיגיעה והתאמצות, ובקרוב תראה גם כן פרי טוב בעמלה.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור בקרוב ולכתיבה וחתימה טובה.