ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשמ

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

הפ"נ שלו נתקבל.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע לו ברכתי, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בטח חקוקה בזכרונו הוראת רז"ל, אשר כל אחד הנמצא בצבא עליו ציווי מיוחד והי' מחניך קדוש, ובפרט שנמצא הוא בארץ אשר עלי' נאמר: עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ומשפיע גם על חבריו בכל זה, ויהי רצון שיצליח.