ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשמב

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מנשה שי'

קליין

שלום וברכה!

מכ' נתקבל ות"ח. ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

בהערת כת"ר בשולי מכתבו במה שלא זכר בס' חכמת שלמה (להרש"ק) דברי הרמב"ן (עה"ת) והריטב"א (לקידושין כב, א) דרבו חייב במזונות אשתו מה"ת אף דמזונות אשה רק דרבנן כיון שדרך כל הארץ לפרנס אשתו וכו'. הס' הנ"ל אינו תח"י. אבל מעולם נתקשתי בסברת הרמב"ן והריטב"א, כי עפ"ז בטלי כמה ילפותא בדרז"ל. ולדוגמא מנ"ל כל הני הלכתא גברוותא (ברכות לא, א), מנ"ל דאבל חייב בעטיפת הראש וכו' (מו"ק טו, א. שם כז, ב). ועוד.

ד'תשמב

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 322 ובשלימות ב"נשיאי חב"ד ובני דורם" ע' 167 [באותו עמוד נדפסה גם שאלתו. ולאחריה הועתק המשך השקו"ט בנושא, ויודפס אי"ה בכרך הבא].

בס' חכמת שלמה: שתמה אשיטת הפוסקים דמזונות אשה דרבנן מגמ' קידושין כ"ב דקאמר ויצאה אשתו עמו מכאן שרבו חייב במזונות אשתו.