ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשמג

[ימי הסליחות]

... במש"כ מנ"ל דלונשלמה פרים שפתינו אין מספיקה ההזכרה דלחה"פ בפיוטי העבודה - הרי ציינתי במכתבי הקודם לשו"ע אדה"ז ששם מוכח כן. וכן - מזה שאומרים גם פסוקי המוספים (שו"ע או"ח סו"ס תפ"ח).

ד'תשמג

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 306. והיא אל מו"ה יהודה שמוטקין. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תקצד, ובהנסמן בהערות שם.

במכתבי הקודם: לעיל שם.