ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשמה

[שלהי תשט"ז]

... במש"כ בענין ב"פ דק"ש דמצא בהיפך ממש"כ בלקו"ת ד"ה ואהבת ראה ג"כ שע"ת אדהאמ"צ ח"א שער התפלה פכ"ה.

ויעוין כהנ"ל באמרי בינה שער הק"ש פמ"ה.

בודאי ממשיך בחזרת דא"ח ומוסיף בזה, והשי"ת יצליחו גם בזה.

ד'תשמה

האגרת היא אל מו"ה אברהם דוד ינובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תקעו, ובהנסמן בהערות שם.

דמצא בהיפך: בד"ה ראשית עריסותיכם תרכ"ט מבואר שפ' ראשונה אור החסד בכלי הגבורה ופ' שניה אור הגבורה בכלי חסד.