ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'עתר

ב"ה, אדר"ח אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים הלל

שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ג מנ"א עם שני הפ"נ המוסגרים בו שיקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

במ"ש אודות הסיבות שאי אפשר להשפיע על האברכים ב... וכו' הרי כל המתבונן בדברי ימי ישראל בכלל ובדברי ימי החסידים ביחוד, הנה אם היו מתחשבים בטעמים כאלו, הי' המצב ר"ל, וק"ל, ולצערי כבר הורגלתי "בהסברות" כאלו שמוסיפים ספק על ספק באם תצליח התעמולה, ולכן אין נגשים אליו אף שידוע ומפורסם הוראת רז"ל שבעניני פקוח נפש מוכרחים לעשות אפילו על ספק וס"ס וכו', ובנדון דידן ה"ז ענין המביאם לחיי העוה"ב ולפעמים תכופות גם לחיי העולם הזה...

נעם לי מ"ש אודות התעמולה וההתנהגות עם התלמידים בי"ב תמוז, ובודאי ימשיכו בכגון דא, והרי כל ענינים אלו הם בדוגמת זריעה אשר רואים כפשוטו שהזורע זורק כמה גרעינים אף שמראש יודע שרק אחדים מהם יוקלטו ויצמיחו אבל בד"א שהאחדים יוקלטו כשיזרוק כו"כ גרעינים, משא"כ אם יזרוק רק אחדים, ולכאורה קושיה שכלית לזה למה לו לקלקל כמה עשיריות גרעינים בשטח שדה שרק אחדים מהם יוקלטו, אבל מעשה רב כשמתנהגים בהסברה שכלית זו גם אחדים אינם נקלטים, וק"ל...

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה לכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'עתר

מו"ה חיים הלל: אזימאוו, פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב אגרת ג'תתכ, ובהנסמן בהערות שם.