ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרחצ

ב"ה, ח' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהודא ליב

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה מנ"א, בו כותב הפעולות והרושמים מביקורם של האברכים השלוחים הרבנים שליט"א, ותנוח דעתו כאשר הניח את דעתי, כי תוכן כתבו מחזק תקותי אשר אנ"ש שבאה"ק ת"ו יעשו ככל התלוי בהם לנצל את הביקור הפעולות והרושמים לנקודה העיקרית הפצת המעינות חוצה ובאופן המצוה עלינו בתורה ע"מ שיבוא בפועל בחיי היום יומים במחשבה דבור ומעשה, ובפרט שנמצאים אנו בימי ההתעוררות חדש הרחמים שהמלך נמצא בשדה ומקבל את כ"א שרוצה לקבל את פניו בספ"י, ככתוב בלקו"ת פ' ראה לב, ב עיי"ש, ויה"ר שיבשר טוב גם בזה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

ד'תרחצ

מו"ה יהודא ליב: סלונים, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תלו, ובהנסמן בהערות שם.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.