ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'דש

ב"ה, כ"ג אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה בן ציון

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו אודות האסיפה וכן הקודמים מי"א בחדש וכו', ומחכים להמשך בשורותיו הטובות בהנוגע לפועל. בטח המכתבים והמברקים שנשלחו מכאן יפעלו פעולתם גם בהנוגע להבא, והרי סו"ס המעשה הוא העיקר.

ת"ח על התמונה המוסגרה במכתבו, ולפלא שמהן אין מכתבים וגם הוא אינו כותב פרטים מהנעשה אתן ובטח ימלא עד"ז בהזדמנות הבאה ות"ח מראש וכן אודות ניצול ימי הפורים בענינים הכללים וגם באופן חסידותי, כי מרוב הטומלעניש עלול שישכחו כלה, אז מען דארף אמאל א חסידישע התועדות כפשוטו ומובן שאין זה נוגע כלל בריבוי השתי' ח"ו וכמדובר בהתועדות הפורים דשנה זו, שהחיוב דבסומי בפוריא עד דלא ידע אפשר שתספיק טפה אחת ובלבד שתבוא באופן שתפעול להעמיד א"ע למע' מהטעם ודעת שלו וכנראה גם במוחש, אז ווען מען וויל אויף א אמת איז גענוג איין טראפען ואם ח"ו עס איז ניט אזוי העלפט ניט אפילו א פעסיל (חבית).

וכיון שנצטוינו להרבות בשמחה, יהי רצון שהשמחה תסיר את המצרים וגבולים של הגוף הבהמי ונפש הבהמית במילא וועט מען אויספירן די כוונה כדבעי כרצון רבותינו נשיאינו הק' מתוך הרחבת הדעת שמחה ובריאות הנכונה.

בברכה.

ה'דש

מו"ה בן ציון: שמטוב, לונדון, אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'כט, ובהנסמן בהערות שם.