ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך יד

ד'תשמו

ב"ה, בין כסה לעשור, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

לכבוד ההנהלה הארצית של הסתדרות צעירי

אגודת

ישראל הנוער האגודתי באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

במענה על הודעתם על דבר הועידה הארצית התשיעית שתתקיים אי"ה בימי חוהמ"ס הבע"ל.

נהניתי לקרות במכתבם שמרגישים את האחריות המוטלת על הנוער החרדי להגן ולהציל את ילדי ישראל הנמצאים בסכנת כליון נפשי ח"ו הל"ת, ויהי רצון אשר ימשיכו רגש אחריות זה מעולם המחשבה ודיבור לעולם המעשה בפועל ממש.

כבר מלתי אמורה בהנוגע לתפקידי הנוער החרדי בימי הרת עולם אלה בכלל, ובפרט באה"ק ת"ו פלטין של מלך, ארץ אשר עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, והנני מדגיש עוד הפעם לתוספת זירוז ולהעדפה:

האושר הגדול אשר ההשגחה העליונה סייעה בידכם להיות מאלו אשר תורת ה' היא חלקם, והסגולה המיוחדת אשר השם יתברך הטביע בבני הנעורים שהם בעלי מרץ ביותר, שני הדברים האלה מטילים עליכם אחריות מיוחדת להיות מן הראשונים, הן בעושים הן בהמעשים את האחרים, לנתינת הצדקה הרוחנית לעניים בדעת ועניי-מעש, ונתינה בעין יפה וביד רחבה.

ובימי חודש תשרי אלה, הוא החודש אשר בו חובת וזכות כל איש בישראל "לחדש מעשיו ולשפר מעשיו", הנה עליכם לנצל זמן מסוגל זה להתאזר ביתר שאת ויתר עז.

(א) בעבודה עם עצמו: להתעורר בהתעוררות תשובה אמיתית, קבלת עול מלכות יתברך, וקבלת עול תורה ביראת שמים וקיום המצות בשמחה.

(ב) בעבודה עם הזולת: לקרב את הצריכים קירוב ולחזק את הצריכים

חיזוק - בעבודת התשובה למוד התורה וקיום המצות, וביחוד לנהל תעמולה רחבה ובכל האופנים המתאימים, אשר כל ילד וילדה, נער ונערה בישראל צריכים להתחנך בחנוך הכשר, ברוח ישראל סבא, בלי פשרות.

"ואמר להן הקב"ה לישראל, אם שפרתם מעשיכם, אני עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים, והופך לכם מדת הדין למדת רחמים".

בכבוד ובברכת הצלחה ברבוי ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה בגשמיות וברוחניות.

ד'תשמו

רוב האגרות הן מההעתק המזכירות וחלק מצילום האגרת. לא נסמן בהערת אלא אם מקורה אחר. או שנדפסה כבר.

האגרת שלפנינו נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 346 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.