ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשמח

ב"ה, ד' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל;gt&~כתבו מערב ראש השנה, וכבקשתו יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להענינים אודותם כותב במכתבו, ויה"ר שיוכל לבשר טוב בזה.

ובהזדמנות זו, הנני לעוררו אשר הגיעני מכתב שמזמינים אותו לרב מורה הוראה בישראל, ויש חושדים אותו שמשתמט מלמלאות הזמנה זו, ומובן אשר אין נכון הדבר כלל וכלל, כיון שתורתנו היא תורת חיים ומורה הוראה בישראל הוא המפרש והמודיע הכתוב בה, שעל ידי זה מתוסף בהמצטרך לכל הצדדים המשתתפים בבירורו עד"ז, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר, והרי יכול לפרש טענותיו ולפרט מצבו לפני הרב ותורתנו תורת חסד היא, ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה.