ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשמט

ב"ה, ד' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו, פ"נ מערב ראש השנה, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, שבטח יעורר ר"ר על תוכן הפ"נ.

ויהי רצון שבקרוב ממש יבשר בשורות טובות בכל זה, וגם על דבר הענינים של בית הכנסת, שבהשגחה פרטית הוא שמנהלה, ושהן על ענינים כללים והן פרטים נאמר שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, שקאי גם על השערים שבגוף, כמרומז בשל"ה ס"פ שופטים, וכמבואר בארוכה בהמאמר המצורף פה, וכהפרשה בסיומה, למען תחי' וירשת את הארץ, שכל הענינים יהיו בחיות ובדרך ירושה שעל הירושה אומרת הגמרא שאין לה הפסק.

מכתבי בברכת השנה בטח קבל במועדו.

בברכה לחתימה וגמר חתימה טובה,

מ. שניאורסאהן

ד'תשמט

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 500 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מוה"ר משה: שייעוויטש. שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שנ, ובהנסמן בהערות שם.

בהמאמר המצורף פה: ראה ד"ה שופטים ושוטרים תרל"ג (קה"ת תשט"ז). סה"מ תשט"ז ע' 559.