ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשנ

ב"ה, ד' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים מלאכתו מלאכת

שמים

מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבו מערב ראש השנה, ובטח בינתים הגיעו מכתבי בברכת השנה, ויהי רצון שבקרוב ממש יוכל לבשר טובות בתוכן מכתבו זה וגם בהנוגע לביסוס התלמוד תורה במקום החדש.

תקותי, כיון שאינו מזכיר בהנוגע לבריאותו, בודאי הוטב המצב, ויהי רצון שיוטב עוד יותר.

בשעתו בקשתי את השלוחים מכאן לבקר את כבודו ביחוד בהיותם בשיקאגא, וחזקה שליח עושה שליחותו, וכיון שתקותי שמצב הבריאות ירשה לכבודו את זה, הרי בטח יהי' המסובב שיבקר כאן בימים השמחים דשמע"צ ושמח"ת הבע"ל ונשתתף יחד בהתועדות, והרי ידוע פתגם רבנו הזקן, וואס א חסידישע התועדות קען אויפטאן קען אפילו מלאךמיכאל ניט אויפטאן.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה.

ד'תשנ

מו"ה יוסף: פלייער. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שסז, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ד'תתקע. ה'רצה.

הלמוד תורה במקום החדש: ראהלעיל שם. ובהנסמן בהערות שם.

פתגם רבנו הזקן: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תלג, ובהנסמן בהערות שם.