ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשנא

ב"ה, ה' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל הפ"נ שלו עם המוסגר בו - טשעק -.

והנה ידוע אשר כל אחד מישראל אף שמחויב הוא בכל התורה כולה ומצותי', ישנם ענינים שלהם שייך הוא ביחוד, ובהנוגע לתלמידי ישיבות הוא ענין לימוד התורה בעצמו, לימוד התורה עם זולתו, והשפעה על הזולת שגם בפני עצמו ירבה בלימוד התורה, ועל דבר זה אינך כותב דבר, ובודאי תמלא בהזדמנות הבאה, וזכור תזכור אשר ימי תשרי ההנהגה בהם נוגעת לכל השנה כולה כיון שהוא חדש הכללי.

ויה"ר שתנצל את החדש הזה ככל הדרוש הן בלימוד הנגלה והן בלימוד החסידות והפצת המעינות, וכשתרצה באמת יסורו כל הקישוים המדומים שישנם בזה, ואחכה לבשו"ט בכל האמור.

בברכת חתימה וגמח"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר