ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשנב

ב"ה, ה' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משילהי אלול, בו שואל לפירוש הכתוב במכתבי שצריך לכתוב בפרטיות יותר בלי רמזים וכו'.

והכוונה בזה כפשוטה, שהרי כשכותבים להזולת המטרה היא שידע המקבל ע"ד מאורע פלוני ומצב פלוני, ובנדון דידן - גם שהמקבל יעשה מה בזה, ולכן אין לסגנן המכתב באופן שכמה ספיקות בכמה פרטים ישנן כמובן, וכבר ידוע הדיוק שהתורה למדה לדבר בלשון נקי' (הבהמה אשר איננה טהורה) בסיפור מאורע, אבל לא בדבור של הוראה ודין, כיון שעל ידי הסתר דבר יכול לבוא לעיוות דבר, וק"ל.

לפלא שידיעות ע"ד פעולותיו בהפצת המעינות מתקבלות מן הצד ובמכתבו אין מאומה עד"ז, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

בברכת חתימה וגמח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר