ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשנג

ב"ה, ו' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מערב ראש השנה:

כבר נאמר על ימים אלו, דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, ומובן אשר הידיעה איך לדרוש את ה', הרי היא יכולה לבוא רק מה' עצמו, כי לא מחשבותיו מחשבותינו ולא דרכיו דרכנו, ובחסדו הגדול הורנו בזה בתורתו הק' תורת חיים, זאת אומרת, הנותנת הוראות בחיים וכללותן אורח חיים על פי התורה, והשולחן ערוך, שרק באופן כזה יכול איש היהודי להיות מאושר בגשמיות וברוחניות.

ומזה מובן שעאכו"כ זוג צעיר לאחרי החתונה, שזהו התחלה בחיי שניהם גם יחד, מוכרחת להיות מיוסדה על יסודי התורה והמצוה דוקא, ואי אפשר, והוא גם נגד השכל לחכות בהנהגת אורח חיים זה עד שיובנו כל הפרטים בשכל המדובר והמדוברת כיון שבינתים הזמן עובר, משל למה הדבר דומה, לחולה וזקוק לישועה, שיתעקש ויאמר שעליו בעצמו ללמוד חכמת הרפואה ועד שיגמור הלימוד לא יתעסק בטפול אשר מייעץ לו לעשות רופא מומחה במקצוע, ואם כן הוא בחלק הגוף וצרכיו עאכו"כ בצרכי הנפש ומילוי מחסורה שהורנו בזה חכמי ישראל בכל דור ודור, ומזה פשוט בהנוגע לחייהם הם, שאף כי בדרכי נועם אבל בתוקף הדרוש, צריכים הם - יחד וכל אחד מהם - להקדמת נעשה לנשמע בקיום ציווי הבורא ית', והחלטה והקדמת נעשה לנשמה תקדים ג"כ הבאתו של הנשמע.

והרי כל הקורא בדברי ימי עם ישראל רואה שכל אלו הכתות והחוגים שקבלו עליהם לא כל התורה ומצות בשלימות ונטו מדרך התורה אם הרבה או אפילו מעט הלכו ונתנוונו פרשו מעל גבול ישראל לגמרי והולכים וכלים וחלק מהם כבר אין להם שריד ופליט, ואלו שעמדו בכל הנסיונות והתקופות והנם קיימים - הם שומרי התורה והמצוה, ואף שבכל דור ותקופה בעוה"ר ישנם כאלו הנוטים מדרך התורה מפני אי-היכולת לעמוד בפיתוי היצר ולרסן את תאותיהם, הרי כעבור זמן מסוים או שחוזרים בתשובה או שר"ל הולכים מדחי אל דחי, וכמאמר המשנה עבירה גוררת עבירה, ובודאי שהאריכות בכל האמור אך למותר.

ובטח למותר להדגיש שבדבר הנוגע בנפש ולכל העתיד אין מתחשבים מה יאמרו המלעיגים שמבחוץ, כיון שיודעים שזהו היסוד לכמה שנים, לעשיריות בשנים בחיים בעתיד, ובפרט שחלק חשוב מהמלעיגים הוא מפני שהתאכזבו מרה בהאידיאלים שלהם ומקנאים כשרואים איש או אשה עומדים איתן באמונתם ושלום בנפשם פנימה.

מובן שכל האמור לעיל מכוון לו ולזוגתו תי' בשוה, שהרי כל אחד ואחת מהם - זוג נשוי - קרוי פלג גופא, ושניהם יחד ביכולתם לבנות בית שלם ותמים אם רק ירצו באמת, כי אין הדבר תלוי אלא ברצונם.

בברכת לבשו"ט בכל האמור ובהקדם ולחתימה וגמר חתימה טובה.