ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשנד

ב"ה, ו' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שמואל

יוסף שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"א באלול עם הפ"נ המוסגר בו, ובינתים בטח קבל מכתבי בברכת השנה, ויה"ר שיקויימו ברכות כל איש ישראל אחד לרעהו במילואם בטוב הנראה והנגלה.

נעם לי לקרות במכתבו אשר באו אחדים לשוחח עמדו ע"ד עניני יהדות וחסידות מבלי כל השתדלות בזה, ומה שכותב שאינו יודע איך להתנהג, כבר מלתי אמורה בכ"מ שצריכה ההנהגה להיות בדרכי נועם אבל בתוקף המתאים. והנקודה, אשר אף שמקרבים כאו"א מישראל וכמ"ש בתניא פרק ל"ב ובכ"מ, קירוב זה כולל ג"כ לקרבם תחת כנפי השכינה מתאים להבנתם מעמדם ומצבם, שזה מכריח לפעמים לא לתבוע בכל התוקף שברגעא חדא ובשעתא חדא יתהפכו מן הקצה אל הקצה, אבל הסברה נחוצה על אתר (בכדי שלא ילמדו מזה שישנם מצות שאפשר לוותר עליהם או שאינם שייכים אלא לחוג פלוני), כי תורה אחת לכולנו, אלא שמפני חולשת בריאות נפשו, מדברים אתו עכשיו ע"ד מצות פלונית, אבל ידע ידע שישנן עוד כו"כ ושגם הוא מחויב בהם, וק"ל, ובטח יראה פרי טוב בעמלו בזה, וכהוראת נשיאנו הק' חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם...

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה.

ד'תשנד

מו"ה שמואל יוסף: פינדריק. נתניה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתנח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תמד.