ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשנה

ב"ה, ו' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

סניף תל אביב

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם פ"כ מפעולות ח"י אלול ומחכים להמשך בשורותיהם הטובות ומפורטות כדי צרכן בהנוגע לניצול חדש תשרי הוא חדש השביעי המושבע בכל, ות"ח מראש, וכן בהנוגע לתוכן מכתבי בניצול רושמי ביקור השלוחים שליט"א, והשי"ת יצליחם לבש"ט בכל האמור.

בברכת חתימה וגמח"ט.

ד'תשנה

לתוכן מכתבי: דלעיל חי"ג ד'תרפז.