ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשנו

ב"ה, ו' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומ"ש אודות תיקון וכו', הרי כבר דבר בזה עם כ"ק מו"ח אדמו"ר ובכלל הוא ע"ד המבואר בקונטרס התפלה שע"י הידור במה שאינו נוגע כ"כ נתפסים לוויתור על ענין שמחוייבים בו... והלואי וואלט ער געלעגען לדעת ברור אם תלמידי... מניחים תפילין בכל יום (כמובן אותם שכבר מחוייבים בזה) או שחסרים כמה זוגות תפילין ובמילא חסר בהנ"ל... שעי"ז הי' מוסיף אור בנפשות של כו"כ מישראל וחלקם בעולם, שבדואי הי' בורא עולם ומנהיגו נותן שכרו בהוספת אור כ"פ ככה בחלקו הוא, וכנראה שהנהגתו הוא ע"ד מה שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר בהנוגע לארצוה"ב שמתלהבים ומתלהטים לפתע פתאם ולאחר זמן קט מתעסקים כבר בענין אחר...

בברכה לחתימה וגמח"ט ולבשו"ט בכל האמור.