ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשנח

ב"ה, ז' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים ובעל

מרץ

הרב משה שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו עם המוסגר בו, בהמשך להפ"ש שמקבל אני מזמן לזמן ע"י אנ"ש באה"ק ת"ו הנפגשים אתו והמודיעים מפעולותיו, ויהי רצון שסו"ס יזכה דורנו לנצל הזמן, הכשרונות והכחות לא על מלחמה ברע אלא על הגברת הטוב והגדלת הטוב, אף שבעוה"ר לע"ע הרי המצב הוא ע"ד מרז"ל בסימנא דעקבתא דמשיחא, אין לך יום שאין קללתו כו', וכבר אמרתי אשר ככל התורה גם מרז"ל זה הוא הוראה בהנוגע למחשבה דבור וגם מעשה, וענין הוראה זו, אשר צריכים להרבות בכל יום את הברכה, ואין להסתפק בהמצב דאתמול, כי הרי זה לעומת זה עשה האלקים, והרי הוא מקרא מפורש אשר הברכה הטובה והחיים הם תורתנו ומצותי'...

ובעמדנו בתחלת שנה חדשה, הנה יה"ר שיתחדשו כל הענינים לטובה ולברכה בטוב הנראה והנגלה.

בכבוד וברכת חתימה וגמר חתימה טובה ות"ח על הנ"ל.

ד'תשנח

הרב משה: פרוש, ירושלים.