ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשנט

ב"ה, ח' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אברהם צבי שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מד' תשרי, בבשורה הטובה אשר זכה ללמוד תורת דברי אלקים חיים ברבים ועוד ביום אחד בשנה שעברה שחשוב כשנה, וזיכה בזה את הרבים בלמדו במקום תפלה, וכדברי רז"ל על הכתוב אוהב ה' שערי ציון, ומאחרית שנה לראשית שנה שהמשיך הלימוד בראש השנה, ובודאי מכאן ולהבא תהי' בזה קביעות אשר לכל הפחות לא יעברו שלשה ימים בלא לימוד פנימיות התורה, וגודל הדבר אין די באר, ויה"ר אשר תיכף נזכה להבטחת ריעא מהימנא דבי' יפקון בני ישראל מגלותא ברחמים.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה.

ד'תשנט

מו"ה אברהם צבי שי' הכהן: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תשכג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תתעט. ה'כא.

ביום אחד בשנה שעברה: ראה לעיל שם.