ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשס

ב"ה, ח' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אודות ראש השנה כו'.

הנה ילמדו בעל פה ארבעה עשר פרקים של ספק התניא, ומה טוב שיגמרם במשך חדש תשרי, ובכל יום חול (וחול המועד) לפני תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה, ויזהר בשלשת השיעורים דחת"ת - כ"ז בל"נ (ובודאי נזהר בטבילת עזרא בלאו הכי).

והשם יתברך יברכו בחתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומוצלחת בטוב הנראה והנגלה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תשס

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 553.