ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשסא

ב"ה, י"א תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה זאב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב מהתחלת הלימודים שהיתה בשעה טובה ומוצלחת.

ויה"ר שיתנהגו בהנ"ל - וביחוד בהנוגע לרוחניות - ע"ד מה שכתוב ואתהלכה ברחבה, וכבר ידוע פתגם רבותינו הק' ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס, ויצליחו להעמיד תלמידים חסידים יראי שמים ולומדים.

ושכרו כפול מן השמים ביחד עם זוגתו תי' לראות רוב נחת חסידותי מילידיהם שיחיו.

בברכה לחג הסכות שמח.

ד'תשסא

מו"ה זאב שי': שילדקרויט. ניוהייוון. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"י ג'קצח.

פתגם רבותינו: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ג'תתקמז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תתנ.