ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשסב

ב"ה, י"א תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

דוד שי'

שלום וברכה!

... מזכיר בהמכתב אשר היו מורות שהתאוננו שדורשים שעות נוספות ושיעבדו בזמן החופש, וכמדומה שבמכתבי מאז הי' כתוב שההוספות האמורות צריכות להיות ברצון המלא של המורים-ות...

בברכת הצלחה מופלגה בכה"ע.

ד'תשסב

מו"ה דוד שי': חנזין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתכב, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ד'תשעו. ה'רצד.

שעות נוספות: ראה לעיל ח"י אגרת ב'תתקצ. חי"ב ד'קו.