ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשסג

ב"ה, י"א תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה מד' תשרי, בו כותבת מפעולתה בסביבתה להרבות שם אור היהדות ועניני', ובודאי לא תסתפק בהממדים דעד עתה אלא תוסיף בזה, וכציווי תורתנו תורת חיים מעלין בקדש, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

במה שמבקשת לייעצה מכאן במה להתעסק, מובן שזהו תלוי בתנאי המקום ובתכונת נפש המתעסק, והרי ב... כר נרחב לעבודה האמורה בכו"כ שטחים, וכיון שההוראה היא ענייך קודמין, עלי' להתעסק לכל לראש בעניני כרם חב"ד והקשורים עמו, ובודאי כשתתבונן במצב תמצא כו"כ ענינים בהם יכולה לפעול ענינים הקשורים בארגון נשי ובנות חב"ד במוסדות החינוך של חב"ד... ויהי רצון שתעשה במרץ וגם תצליח.

במה שכותבת אודות קביעות מקום הדירה וכו' - צריך עיון אם כבר בא הזמן לדון על דבר זה, בשעה שעוד כמה ענינים להעשות קודם להנ"ל, ומובן שכאשר ידונו בזה בטח יביאו בחשבון את הענינים אודותם כותבת, אף שבכלל תמיהני קצת על הנקודה במכתבה, והיא מה שכותבת אודות געגוע ההורים שיחיו, באם יהי' בריחוק מקום, שאף שמובן אמת כן הוא, אבל אמת גם כן שהורים מוותרים על הגעגועים ובלבד שתהי' הסתדרות ביניהם באופן מתאים יותר, ולבסוף החשבון אינם שבעים רצון באם מוותרים על טיב הסתדרות בשביל למעט הגעגועים, וביחוד אשר וויתור ההולך ונמשך כמה חדשים ואפשר גם שנים יש לחשוש שסו"ס יעורר בלב המוותר רגש בלתי נעים לזה אשר בשבילו ויתר חיסר עניניו ורווחיו. ורק מעטים הם היוצאים מכלל זה.

ומסיימים בטוב. לרגלי ההודעה מעשיית קשוה"ת ימים אלו, הנה יהי רצון שיהיו בשעה טובה ומוצלחת לבנין בית חסידותי ממנו תושפע הסביבה באור וחום חסידותי ולרוב נחת ההורים משני הצדדים.

בברכת מזל טוב.