ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשסד

ב"ה, י"א תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

...איני יודע מצב האויר בפאריז, אבל אם מתאים הוא כדאי להשתדל שיערכו מסיבות סוכות בשביל תלמידי הת"ת וכיו"ב, ועל דרך הנעשה כאן, שיעשו זה בסמיכות לסוכה יברכו עמם על הד' מינים וכו' והוצאה בכגון דא הכנסה היא...

בברכת גמר חתימה טובה ולהצלחה מופלגה בכל הענינים הכללים והפרטים.

ד'תשסד

מו"ה בנימין אלי' שי': גורודצקי. פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקל, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תתקפה.

המל"ח: שמארגן המרכז לעניני חינוך.