ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשסה

ב"ה, י"ב תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרש"ז

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מערב יוהכ"פ והקודם לו עם המוסגר בהם, ובודאי כבר נתקבל המענה על הפ"נ.

בקשתי שיתקשרו עמו בטלפון ולשאלו ע"ד אפשרית דסידור שמחת בית השואבה בשיקאגא ובליל אור השלישי ג' חוהמ"ס, שאם יש תועלת בזה יבוא מי מהאורחים מחוץ למדינה המבקרים כאן בתור פנים חדשות להתועדות זו וגם יתועד, והוא במענה על הטענות מכמה זמן ומאנשי שיקאגא בפרט שלוקחים אבל לא נותנים, ואף שאפשר שהאורח המתועד ירצה ג"כ לקחת (זה תלוי אם יהי' האורח ב"כ מוסד או לא), אבל פשוט שזה יהי' בדרך טפל, ומה שכותב הנני אור ליום ג' הוא כיון שאור ליום ב' תהי' התועדות המל"ח כאן, ואור ליום ד' ה"ז ליל הוש"ר...

בברכה לחג שמחה ולבשו"ט מתוך שמחה אמיתית ופנימית.