ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשסו

ב"ה, י"ב תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...לפלא שאינו מזכיר שמתכונן לעשות התועדות במחנו הט' למסור איזה נקודות ממה שנדבר, ובזה ממעלת בני ישראל שהם בדרגת מלכים, וההכתרה דר"ה של הנשמות הוא כדרך שמלך מלכי המלכים וכו', שעבודה באופן כזה שנוסף ע"ז שהיא נעימה יותר, ע"פ רוב מצליחה יותר, אף שצריך להזהר מהתרחבות דקדושה שלא יכנסו להענין דפלשתים, וכמבואר בתו"א ר"פ בשלח, ובטח זוכר גם נקודות מהתועדות דשבת נצו"י וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תשסו

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 379.

ממה שנדבר: בשיחת ר"ה.