ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשסז

ב"ה, י"ב תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה דובער שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' תשרי והקודם לו עם הפ"נ המוסגרים בהם, ולפלא שאינו מזכיר מקבלת מכתבי ברכת השנה שע"פ החשבון הי' צריך להגיע זה מזמן.

...לפלא שאינו מזכיר אודות ההנהגה בימי ר"ה וש"ש, שבודאי היתה בזה הזדמנות לנצל זה לכמה ענינים.

ובמה שמסיים במכתבו אודות ריחוק וכו', מובן שאין זה הענין כלל וכלל, ואדרבה אלא קירוב היותר גדול כשנותנים לאחד עבודה הכי חשובה, אשר עלי' נאמר דמצוה בגדול דוקא, ולפלא גם הקס"ד בזה.

בברכת חג שמח ולבשו"ט ומפורטות בכל האמור.

ד'תשסז

מו"ה דובער: בוימגרטן.

ריחוק: שליחותו לארגנטינה.