ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשסח

ב"ה, י"ג תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בשיחתי עם אביו הרב שליט"א, נודע לי לתמהוני הכי גדול על דבר התנהגותו בעניני אכילה ושתי' שאינה כדבעי, למרות שרואים במוחש אשר העדר הסדר בזה פועל חלישות בגוף, ותומ"י חלישות בלימוד התורה וקיום מצותי', וכבר ידועה דרישת כ"ק מו"ח אדמו"ר מכל אברכי הישיבה שיתנהגו בסדר מסודר בעניני אכילה ושתי' שינה וכו', ותקותי שעכ"פ בקבלת מכתבי זה יסודר האמור לעיל. וכבר ידוע פתגם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, שטובה יותר הנהגה דאכילה בכדי שיוכלו אח"כ להתפלל מההיפך דמתפללים בכדי שיוכלו אח"כ לאכול, ובחלישות דורותינו אלה מתירים לאכול אפילו מזונות קודם התפלה (כמובן לאחר אמירת ק"ש קטנה) לאלו שמסיימים תפלתם משך זמן לאחרי קומם משנתם, ואין להחמיר בכגון דא, כיון שהחומרא מביאה לקולא בעבודת השם.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תשסח

פתגם: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'שצט, ובנסמן בהערות שם. ח"י ג'רפד. לקמן ה'צז.

ד'תשסט

פתגם: רה גם לעילח י"א ג'תכט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תתמג. ד'תתצ.

ד'תתקכח. ד'תתקמז.