ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשסט

ב"ה, י"ג תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מז' תשרי, נעם לי לקרות במכתבה אודות הצלחתה בתור מדריכה להחדיר רוח יראת שמים בהמחונכות שלה, ובטח אינה מסתפקת בההשגים דעד עתה ומוסיפה עליהן, וכהציווי דמעלין בקדש.

במ"ש בהנוגע לבנות חב"ד אשר לא נמצאו שם בנות גילה וכו', הרי נתגדלה התמי' עוד יותר, כיון שבטח כמה מבנות אנ"ש ואפילו אלו שלא מאנ"ש מהבנות חרדיות, הרי עליהן להתארגן במסגרת בנות חב"ד, ואפשר שגם בזה המניעה העיקרית היא שצריך להיות מי שהוא ראשונה לעשות התעמולה, וכיון שמבית הרב היא ונתחנכה בבית חסידותי, גם היא מהמועמדות והשייכות לעשות צעד ראשון זה.

מובן שברשותה למסור תוכן שורותי אלו האמורות לכל הנערות ובחורות בנות גילה, ויהי רצון שכולן יחד תפתחנה ותפיצנה מסגרת בנות חב"ד באופן שתמלאנה תפקידן הן בשטח הענין דהפצת המעינות חוצה, וכידוע פתגם רבנו הזקן אשר החסידות הוא ענין לכל בני ישראל ולא רק לכתה לחוג אחד או לסוג מיוחד, והדברים מבוארים.

בברכה להצלחה בכל האמור ולבשו"ט ומפורטות בזה ובברכת חג שמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר