ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשע

ב"ה, י"ג תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו שהתחיל לכותבו כ"א באלול, ובטח בינתים קבל מכתבי בברכת השנה, ויה"ר שיקויימו כל ברכות בנ"י איש לרעהו במילואם...

ובמ"ש אודות התגובה בנוגע לארגון הבנות, ידוע מאמר החכם, הביאו כ"ק מו"ח אדמו"ר בשיחותיו הק', לכל שנאה יש תקנה לבד משנאה הבאה ע"י קנאה, וניבאה ולא ידעה מה ניבאה, וכוונתי שגילתה הטעם הפנימי להתגובה באמרה כפי שמעתיק במכתבו, חב"ד לקח להתפשט בחזקה ולכן וכו', ויה"ר שיחזרו מדרכם זו בעוד מועד, ז.

א. קודם שיחדירו בהתלמידים יחס בלתי רצוי להבעש"ט ותלמידי תלמידיו רבנו הזקן ותלמידי תלמידיו ותורתם היא תורת אלקים חיים.

ופשוט שאין זה צריך לבטלו ח"ו מהפצת המעינות הבעש"ט עד שיגיעו גם חוצה, ובודאי שאפשר לעשות זה מבלי הכנס במלחמות ח"ו, כי אין זמן פנוי על זה וגם אין נחיצות בזה, כי סוף האמת לנצח, ורק חבל על העכובים שעושים הנ"ל בזה ורחמנות גדולה על אלה הטועים שאינם רואים את האמת כי טוב ואין מסתפקים בזה שאין הם זוכים ליהנות מזה אלא עוד מונעים אחד או אחת מישראל להתחזק בדרך התורה והמצוה ע"י נשמתא דאורייתא, בלשון הזהר הק' היא פנימיות התורה עניני' והדרכותי', והרחמנות גדולה עוד יותר שלע"ע אומרים הם בלבם אשר שלמים ותמימים הם, בה בשעה שכל עניני פנימיות התורה אינם מכיניסים אותם בחיים, וכשהשגחה העליונה הודיעתם אודות ענינים אלו ומכמה צדדים ובכמה אופנים, מתקוממים נגד זה מטעמים שונים ומשונים, ד' ירחם, וכבר ידוע מ"ש תלמידי רבנו יונה הובא בשו"ע לרבנו הזקן סי' תרי"ג, אשר המתברך בלבו לאמר שלא עשה עבירה צריכה להיות תשובתו גדולה יותר וקרבנו ביוקר, עיין שם.

במ"ש אודות מצבו הכלכלי, הרי כבר נאמר לכל אדם, ותשועה ברוב יועץ, ומהנכון הי' שיתדבר עם ידידיו שמזכיר במכתבו... ויערכו תכנית מעין זו שכותב אודותה, היינו לסכם החובות שלו עד עתה, והעיקר לסדר אופני ההוצאה שמכאן ולהבא באופן שיתאים להכנסה ולתשלום לאט לאט החובות שנצטברו וחלק החובות לסוגים. זאת אומרת, אלו הדחופים ביותר ואלו שאפשר לשלמם לאחרי זמן וכו' וכשתהי' תכנית זו, תקותי שיוכלו להשתדל ולחפש דרכים איך להביאה מן הכח אל הפועל או עכ"פ חלק חשוב ממנה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש להרבות אור בתוככי בנ"י ועל יד"ז בכל העולם כולו כמבואר בתניא פרק ל"ז ע"י עבודתו בחינוך על טהרת הקדש.