ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשעג

ב"ה, י"ח תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, ידועים מאמרי רבותינו זכרונם לברכה עד כמה צריכים להשתדל בחיפוש שידוך וכאדם המחזר אחר אבידתו וביותר, ואף שמובן שצריך להיות זה בדרכי תורה ויראת שמים, אבל ביחד עם זה גם במרץ על ידי ידידים וקרובים, ובמה שכותב שרוצה לדעת מראש מי היא בת זוגו, צריך לעשות ההשתדלות בדרכי הטבע, ועל פי הוראת תורתנו תורת חיים ובורא עולם ומנהיגו המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית ינחהו בדרך הנכונה והטובה.

כבקשתו יזכירוהו ואת אביו שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והם: א) אמירת שיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפלת שחרית. ב) לימוד פרשה חומש עם פירוש רש"י מהסדרה של השבוע - ביום א' בשבוע בהתחלת הסדרה עד פרשת שני ביום שני מפרשת שני עד שלישי וכו'. ג) לימוד שיעור תניא, כפי שנחלק התניא לימות השנה, ועל כל פנים ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, הנני חותם בשמו,

המזכיר

נ"ב.

במה שכותב אודות היהודי מבולגריא, שאומר שמחכה הוא לראות נסים ונפלאות ואז וכו' - יאמר לו שאם יביט על עברו יראה בו כמה נסים ונפלאות, ובלבד שלא ירצה להטעות ולרמות את עצמו, ומה לו לנסות את בורא עולם ומנהיגו שיבאנו ח"ו עוד הפעם למיצר ולמציאות של סכנה ויצילנו. ומובן שהפחדים שיהי' בהם עד ההצלה, בה בשעה שכבר הי' במצב כזה וניצל, אלא שהיצר הרע מפתהו בשביל שלא יקיים מצות בורא עולם.

ויהי רצון שיהיו דבריו יוצאים מן הלב שאז יכנסו ללב הנ"ל וילך בדרך הישר דרך התורה תורתנו תורת חיים לטוב לו, לא רק בגשמיות אלא גם ברוחניות, - וזה עצמו שהנני כותב על דבר יהודי שמעולם לא ראיתיו שנמצא בעבר במצב של סכנה וניצל, הרי גם זה צריך להספיק בשבילו שתיכף לקבלת ידיעה זו יתחיל להניח תפילין, לאכול כשר, לשמור השבת וכו', ויהי רצון שיבשר טוב בזה.