ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשעד

ב"ה, י"ח תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג תשרי.

בעת רצון יזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם, מתאים לכתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בהנוגע לכל אחד מהם וגם בטוב הפנימי.

זאת אומרת, בעניני תורה ומצות, שהרי לכל אחד ואחת ניתנה התורה כולה וכמרומז תיכף במתן תורתנו שאמר נותן התורה אנכי ה' אלקיך, לשון יחיד לכל אחד ואחת שהיו באותו מעמד, וכמבואר בדרשת רז"ל, הרי כל הנשמות של כל הדורות היו בעת מתן תורתנו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב.

מצורף פה הקובץ ליובאוויטש שהו"ל לא כבר, ובטח יזכה בתוכנו גם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.