ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשעה

ב"ה, ח"י תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מיכאל יהודא ארי' ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצאי יוהכ"פ:

במ"ש אודות נטילת ידים שחרית ביוהכ"פ, עיין בהערותי לרשימות איכה בלקוטי מנהגים שבסופן בקובץ ח"ג (יד) ע' רט.

בנוסח אבינו מלכנו, פשיטא דצ"ל זכור במלופום שהוא לשון הכתוב, וכבר העיר על זה גם בקונטרס הסידור, וגם נתקן בהוצאות אחדות דסידור תורה אור.

בנוסח יה"ר של הכהנים, יש לומר כנדפס בסידור תורה אור, אף שהאומר כנוסח ד"תהלת ה'" אין להזניחו...

בברכה.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו.

ד'תשעה

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 286 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה מיכאל יהודא ארי' ליב: כהן. כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'נט.

לקמן ד'תתקמה.

כנוסח ד"תהלת ה'": שבכמה מהוצאותיו נאמר "שלא יהיה בה שום מכשול".