ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשעו

ב"ה, ח"י תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מרץ

מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' תשרי שז"ע נתקבל, ובטח בינתים הגיע המענה שלי על מכ' הקודמים.

ואכפול הנקודה העיקרית, והיא: אשר מובן שהנהלת הרשת צריכה להיות הבעל הבית על כל עניני הרשת, אבל ככל האפשרי צ"ל זה באופן שלא לגרות (ניט אופרייצין) און ניט אראפרייסען דעם נאז, ולכן מובן שאין לוותר על ענין המינוי דמורים-ות ובחירתם וקביעות מקום עבודתם, וה"ה באופני התשלומים, אבל מוכרח לעשות זה בדרכי נועם ביותר וביותר, ובטח בינתים נסתדרו כמה מהפרטים אודותם כותב ויבשרני טוב בזה...

המחכה לבשו"ט בכל האמור, ומהטבת מצב בריאות כל ב"ב שיחיו.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החותם, והנני חותם בשמו,

המזכיר

ד'תשעו

מו"ה דוד שי': חנזין. פתח תקוה. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שסב, ובהנסמן בהערות שם.