ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשעז

ב"ה, ח"י תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מערב יוהכ"פ, ויה"ר שאך טוב יבשר תכה"י הן בעניניו הפרטים והן בענינים הכללים.

נעם לי לקרות במ"ש בהנוגע לפעולות בתו תחי' מעבודתה בשטח חינוך חב"ד, ויה"ר שתהי' בהצלחה מופלגה, והשי"ת יזכהו ואת זוגתו תי' לרוות ממנה רוב נחת חסידותי בכל הענינים, וע"פ המאמר הידוע ונתבאר בעת ההתועדות כאן, דבעקבתא דמשיחא בת קמה באמה נערים פני זקנים ילבינו, הרי גם האם וגם היא יוסיפו בפעולות בעניני חב"ד וגם אלו תהי' בהצלחה.

בברכה.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החותם, והנני חותם בשמו,

המזכיר