ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשפ

ב"ה, כ' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו. וכבר ידוע פסק הדין בזה מכ"ק אדמו"ר הצמח צדק שמצא לתשובה זו גם במכתבו הוא, ויקח על עצמו שיעור נוסף בתורת דא"ח תורת החסידות, ויוסיף אומץ בהשתדלות על הזולת לקרבם ללימוד תורת דא"ח ובהליכה בהדרכותי' והנהגותי', ובטח נוהג גם בלא"ה בהפרשה לצדקה איזה פרוטות בכל יום חול קודם תפלת שחרית, ויה"ר שיהי' כל הנ"ל בהצלחה ובמכתביו הבאים יבשר טוב מאשר הצליח להוסיף מתוך אחב"י חסידים ויראי שמים, וכבר ידוע מאמר רז"ל כל המלמד בן חבירו תורה וכו'.

בברכה.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו.

המזכיר

ד'תשפ

מכתבו: ע"ד תיקון למקרה לא טהור בליל יום הקדוש.

פסק הדין: שעה"מ סי' סב.