ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשפא

ב"ה, כ' תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ב תשרי, ופלא שמשך כל הזמן לא הי' ממנו כל מכתבים, והרי ידוע פסק תוה"ק שכל יומא ויומא צ"ל עביד עבידתי', וכשיודעים שצריכים להודיע למי עד"ז ה"ז מוסיף מרץ וכח להגדלת הפעולות ע"ד מאמר רז"ל אילו הי' יודע ראובן וכו' והרי גם במכתבו זה כותב בקיצור נמרץ.

בודאי למותר לעוררו על דרז"ל עה"כ כי תראה ערום וכסיתו וגו' ומבשרך לא תתעלם, שהכוונה בערום מן התורה ומצות, וכדאיתא בתנדב"א רבא, ובכל זה הרי מסיים ומבשרך לא תתעלם והוא בשלשת הקוים דתורה, עבודה (זו עבודת התפלה) וגמ"ח, גם בהנוגע לעצמו, והאריכות לדכוותי' בדבר זה אך למותר, ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב.

בברכה.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק על החתום, והנני חותם בשמו.

המזכיר