ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשפב

ב"ה, כ"ו תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד תשרי, בו כותב שחשב לדבר פשוט המעבר מישיבה אחת לחברתה, ולכן לא שאל אודות זה את הנהלת הישיבה.

הנה מפורסמת הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בנוגע לתלמידי ישיבות תומכי תמימים, ותלמידי ישיבות חב"ד בכלל, אשר כל עניניהם צריכים להתנהג ע"י הנהלת הישיבה, זאת אומרת ע"פ הוראת ושאלת פיהם, כיון שישיבות אלו כוונתם ומטרתם לא בענין פרטי של התלמידים או כמה ענינים פרטים, אלא לעשות את התלמיד בכל הענינים מתאים לרצון נשיאינו מייסדי ישיבות חב"ד ומנהליהם, והוא ע"ד המבואר בדא"ח בכ"מ במאמר משה רעיא מהימנא מלך ישראל, מאין לי בשר, שמפני גודל מדריגתו ומעלתו לא הי' שייך מצדו לעניני בשר גשמי, אבל להיותו רועה כל בני ישראל, הרי כל הצרכים שלהם צריכים להתמלאות דוקא על ידו, וק"ל.

ובהנוגע לפועל הרי עליו לפנות עתה להנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד ובהנוגע לשאלה האמורה (ומובן שיכול להציע כל הנמוקים והטענות שלו), ולעשות כהוראות שיקבל אחרי זה, אבל כיון שכבר נמצא הוא בירושלים ת"ו, לא ישנה מקומו דעתה עד שיקבל מענה מהנהלה הנ"ל, ויהי רצון שיוסיף בקבלת עול מלכות שמים וקבלת עול תורה ומצות ציווי תורתנו הק' ועל פי המבואר ומואר בתורת החסידות, ויתוסף ג"כ בלימוד התורה ובקיום מצותי' בהידור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א