ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשפד

ב"ה, כ"ו תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' השותפים של בית החרשת...

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפתקא שלהם, אשר בעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, אשר מתאים למאמרי רז"ל אודות הצדיקים רועי ישראל, הנה גם בעלות נשמתם למרום עומדים הם ומשמשים בקדש ומעוררים ר"ר בהמצטרך לצאן מרעיתם ובכלל על השייכים אליהם הן בגשמיות והן ברוחניות.

ובודאי למותר לעוררם אשר ככל שיוסיפו הם בעניני תורה ומצותי' יתוסף בברכת בורא עולם ומנהיגו במילוי משאלות לבבם לטובה, וכמ"ש אם בחקותי תלכו (ופירשו בספרי הובא ברש"י) שתהיו עמלים בתורה, ואת מצותי תשמרו וגו' ונתי גשמיכם בעתם וגו'.

בטוחני כמו שאמרתי בעת שביקרו אצלי, אשר הגדלת כלי פרנסתם היא בית החרשת הנ"ל תגדיל ג"כ ברכת השי"ת הנשפעת בכלי זה, ובלבד שיגדילו וירחיבו ג"כ את הצנורות המקשרים מקור הברכה עם הכלי למטה, היינו בקיום מצות השם, ויה"ר שבקרוב ממש יקוים בהם הרחב פיך ואמלאהו.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.