ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשפה

ב"ה, כ"ו תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

זוסיא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו שהתחיל לכותבו בכ"ז אלול וכן מי"ג תשרי (שנתקבלו ביחד) וממוצש"ק חוהמ"ס וג' דחוהמ"ס ות"ח על כתבו עכ"פ בקיצור אודות הענינים, אף שלפלא ההפסק שבין מכתב לחבירו והקיצור בזה.

לפלא שאינו כותב יותר בפרטיות ע"ד הפצת הספרים, ומבואר בכ"מ בדא"ח ורואים במוחש שכשכותבים באופן מקיפי אין זה מוסיף מרץ בהנוגע לפעולות, כיון שבתיאור מצב באופן מקיף אין מוכרח שינוי התיאור באם אפילו תוגדלנה הפעולות כ"פ ככה או להיפך אם תוקטנה כ"פ ככה, משא"כ כשיודעים מראש שלאחר זמן קצר יכתבו בפרטיות, וכמו בהנ"ל, שמספר פלוני נמכר מספר טופסים כך וכך ומספר פלוני כך וכך, ה"ז משנה את הגישה מעיקרא...

בברכה,

מ. שניאורסאהן

נ. ב.

לפלא שאינו מזכיר ע"ד המבצע דד' מינים, אשר אף שבכפר חב"ד אינו שייך, אבל הרי בירושלים ת"ו ובתל אביב כו' נהגו בכזה בשנים האחרונות, וא"כ מוכרחת ההוספה גם בזה וכהציווי: מעלין בקדש.

מסיבה נתעכב שילוח המכ', וז"ע נתקבל מכתבו ממוצאי שמח"ת. ובטח נתקבל כבר המענה שלי לועד הכפר, ובו מענה גם על כמה מהענינים במכ' הנ"ל.

ד'תשפה

מו"ה חיים זוסיא: ווילמובסקי. תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'רפד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תתקנג. ה'לב. ה'רצו.

המענה שלי: אגרת הבאה.