ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשפו

ב"ה, כ"ז תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"כ מאסיפתם דכ"ה אלול, ח' י"ב תשרי ואדחוה"ס. וכן המכתבים די"ג תשרי וד' חוהמ"ס, ואחכה להמשך הידיעות. ויה"ר שיהיו בשורות טובות.

...מובן שמה שכותבים החלטתם בענין המקוה, לא נראית לי כלל וכלל. ובפרט שאינו מובן הכתוב - שהכנת התכניות תצריך זמן שני חדשים! (ובפרט אז מען טומעלט זיך שוין אין דעם כחצי שנה ויותר). כן זה שלפתע פתאום נתעלו הוצאות הבני' מעשרים אלף לל"ה אלף, וחוששני שעוד יוגדל יותר. כן אינו מובן מה שאינם יודעים אם אפר לבנות חצי מקוה, שהרי אין המדובר בחצי, אלא, שלע"ע, תבנה אחת במקום שתים.

ומובן שאין כוונתי בהנ"ל לטענות, אלא, שכמו שכתבתי במכתבי הקודם, שימי החורף מתקרבים, והמקוה לנשים זמנה בערב ובלילה, ויש להשתדל שתוגמר בהקדם האפשרי, כמובן מבלי למעט לא רק בכשרות המקוה, אלא גם בהנוחיות שלה...

המחכה ומצפה לבשורות טובות משמחות ומפורטות.

ד'תשפו

מהעתקה.

בענין המקוה: ראה לעיל חי"ג ד'רפד, ובהנסמן בהערות שם.