ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשפז

ב"ה, כ"ז תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ כו' מנחם שי'

המוכנה ד"ר הררי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ג תשרי, בו כותב גם ע"ד הצעתו למוסדות חב"ד אשר באה"ק ת"ו לקבל על עצמו את הטפולים בשיני הילדים.

ומובן שמכאן קשה להחליט ולהשיב על דבר התלוי בתנאי המקום הדיור וכו', ובטוחני אשר הנהלת המוסדות יתענינו בהאמור ככל הדרוש ויעמדו אתו בדיון ע"ד האמור.

ובודאי למותר להביע ת"ח מצדי על נכונותו בהאמור המורה על התענינותו והשתתפותו בעניני חב"ד אשר באה"ק ת"ו, ויהי רצון אשר כלשונו במכתבו כיאות לנצר של משפחה חבדי"ת, יתפתח ויהי' כיאות לאיש חבד"י, והרי זה תכלית הנדר להעשות אילן, ואילן עושה פירות כיאות להשרשים ממנו פרה הנצר, והרי עתה הזמן לגיוס כל אנשי חב"ד הנצרים והשרשים והאילנות להרחבת עניני חב"ד באה"ק ת"ו בכמות ובאיכות.

בכבוד וברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תשפז

מנחם... הררי: אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ג ד'תשיט.