ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשפט

ב"ה, כ"ח תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה חיים מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב אודות שאלת הרופא במקום, ועיין ג"כ סנהדרין סוף פרק א', ובפרט ע"פ פירוש הרמב"ם (הלכות דיעות סוף פרק ד'), ומובן שבכגון דא צריכים להתדבר כולם יחד כמו בכל ענין הנוגע לרבים לכללות כפר חב"ד, ובכל אופן יהי רצון שיקוים בתושבי הכפר בתכ"י אופן הרפואה דהרופא כל בשר ומפליא לעשות, וכדבריו בתורתו תורת חיים, אני ה' רופאך - ולכן - כל המחלה וגו' לא אשים עליך, שהוא אופן הרפואה הכי נעלה.

לפלא שאינו מזכיר במכתבו זה ע"ד עבודתו בקדש בהגהת סת"ם אשר בודאי ממשיך בזה.

ובהזדמנות זו אתענין לדעת אם יודע ברור צורת האותיות הנהוג בין חסידי חב"ד ע"פ רבנו הזקן ואם כן, ממי קבל מסורה זו, והסמכות של זה שמסרו זה, וכל המפרט בכגון דא ה"ז משובח.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ד'תשפט

מו"ה חיים מאיר: גרליק. כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תרנב, ובהנסמן בהערות שם.

צורת האותיות: ראה גם לעיל ח"י ג'רטו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'קנה.