ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשצ

ב"ה, כ"ח תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאור ליום השני, ותנוח דעתו כאשר הניח את דעתי במה שנשאר על משרתו בקדש להיות עם התלמידים והמחונכים בימי השמע"צ ושמח"ת ולבארם בדבור, ובטח גם ע"י הנהגה מתאימה עניני ימים אלו, וכמבואר בכ"מ בדא"ח גודל יוקר הזמנים הללו דזמן שמחתנו דישמח ה' במעשיו וישמח ישראל בעושיו, ויה"ר שתהי' השפעת הימים האלו על כל ימי השנה הבע"ל לגלות בהתלמידים כחותיהם הנעלמים, נוסף על הפעולות בכחותיהם הגלוים ויגדלו להיות לשם לתהלה ולתפארת להמוסד בו מתחנכים ולהמחנכים שלהם, וידוע פסק תוה"ק דהמשתדלים בזה נוטלים חלק בראש...

בברכה.

ד'תשצ

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 593 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה משה שי': לברטוב, פיטסבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תקלד. לקמן ד'תתקיג. ה'פח. ה'רצ.