ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשצג

אדר"ח מ"ח, תשי"ז

... ובמ"ש אודות אמירת רצה ויעלה ויבוא - כיון שסעודת שמחת תורה נמשכה בשבת, ומה שנדבר בזה בעת ההתועדות.

הוא ע"פ המבואר בשו"ע או"ח סוף סימן קפ"ח, עיין שם בשו"ע רבנו הזקן.

והמסקנא, הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למעשה, לפני איזה שנים לאחרי ביאתו כאן שהיתה הקביעות כמו השתא, - שאותם שאכלו כזית הן ביום והן משחשכה (כמובן ע"י פריסת מפה וקידוש) יאמרו רצה ואח"כ יעלה ויבוא, כפי הסדר...

ד'תשצג

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 211.

לפני איזה שנים: ראה סה"ש ה'תש"ד ע' 40.