ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשצז

ב"ה, ב' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב

פעלים

מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

... לפלא שמקצר כ"כ ע"ד התועדויות דחדש תשרי, שהרי הוא ענין דקירוב המאור אל הניצוץ עד שכל הניצוצות מתעוררים, וכנראה במוחש, ובמילא בודאי מתקבלות גם החלטות בהנוגע לעתיד כו' וכו'.

בודאי כבר הגיע פ"ש מפורטת מהאורחים והשלוחים שי', ויה"ר שתכה"י יבשרו בנ"י אך טוב איש לרעהו.

בברכה.

ד'תשצז

מו"ה שניאור זלמן: גרליק. רבו של כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תתקעד.